гр. София
ул. Осогово 57 ет. 4 ап. 8
тел.: 02 / 988 14 44
факс: 02 / 988 44 34
GSM: 0885 621 682
к.к. Слънчев Бряг
хотел Палмари
тел.: 0554 / 711 50
GSM: 0888 666 350

    Агенция за Сигурност „ЗАРА-ИНС” ЕООД извършва физическа охрана и инкасова дейност на обекти в София и страната (въоръжена и невъоръжена).
    Охраната на обектите и пропускателния режим, се организират в съотвествие със сключените договори, разработените планове и инструкции, правилниците за вътрешния ред и пропускателения режим, нормативните документи на МВР и Агенция за Сигурност „ ЗАРА-ИНС” ЕООД и указанията на собствениците и ръководствата на обекти.
    Охранителната дейност се съобразява с основните изисквания на Възложителя, относно броя и местата на постовете, задачите за изпълнение и извършените охранителни обследвания.
    Охраната на обектите се договаря с Контрагента и може да бъде :
        - денонощна
        - нощна
        - дневна
        - въоръжена
        - невъоръжена
        - специализирана
        - техническа
    Охраната на обектите ще се осъществява при строго спазване принципите на максимална отговорност и надежност от охранителния състав притежаващ висока професионална квалификация и осигуреност с технически средства.