гр. София
ул. Осогово 57 ет. 4 ап. 8
тел.: 02 / 988 14 44
факс: 02 / 988 44 34
GSM: 0885 621 682
к.к. Слънчев Бряг
хотел Палмари
тел.: 0554 / 711 50
GSM: 0888 666 350
    Агенцията е юридическо лице, регистрирано по фирмено дело № 12132/2001 г., с решение № 1 от 06.12.2001 г. На Софийски градски съд. Притежава Лиценз за извършване на частна охранителна дейност № 711 от 29.11.2005 г. от МВР – Д. Н. С. П, Сертификат № 44459 по ISO 9001/2008. Агенцията притежава индивидуална Лицензия за осъществяване на дълекосъобщение, чрез обособена дълекосъобщителна подвижна мрежа PMR № 120-03342/14.12.2006 г
    Дейността на АС „ ЗАРА-ИНС” ЕООД се основава изцяло на действащото законодателство в Република България.
    Развитието на дейността на Агенцията следва стратегията, приета от ръководството й за предлагане на комплексни услуги в областта на охраната и гарантиране на сигурността: бързо и професионално изпълнение на поeтите задължения съобразено с конкретната им специфика; изграждане на взаимно доверие и коректност в партньорството с клиентите, гарантирайки пълна конфиденциалност на сключените договорености; съчетаване на физическа и техническа охрана, чрез използването на съвременни и надеждни технически средства.
    Отделни структори на Агенцията придобиха реален практически опит по организацията на охранителната дейност в условията на стихийни бедствия, координацията и взаимодействието с местни общински структори, гражданска защита, бърза медицинска помощ и районни полицейски управления.